Vilkår og betingelser


Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er House of Healing AS, Adresse: Langgata 1, 4013 Stavanger, E-post: post@houseofhealing.no, Telefon: +47 51731133, Org nr. 925803588, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om i gjeldende vilkår og betingelser, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selger levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kjøper. Varen skal leveres hos kjøper eller ved utleveringssted med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Dersom kjøper ved bestilling oppgir ukorrekt leveringsadresse forbeholder selger seg retten til å etter-fakturere kjøper for eventuelle tilleggskostnader forbundet med omadressering og/eller videresending, herunder også faktura-gebyr.

Selger fraskriver seg alt ansvar for bestilte varer som ikke blir levert eller forsvinner under postgang dersom kjøper har oppgitt ukorrekt navn, leveringsadresse og/eller postnummer i sin bestilling.

 
Dersom kjøper ved bestilling velger leveringsalternativ pakke i postkassen vil pakken bli levert som pose på døren dersom pakken ikke får plass i postkassen. Dette er opplyst om ved valg av leveringsmetode.

Når kjøper velger leveringsalternativ pakke i postkassen avsluttes selgers ansvar for levering av gjeldende bestilling i det øyeblikk selger innleverer denne til Posten/Bring.

Alle kjøp på nett, hvor kjøper velger hent i vår butikk som leveringsalternativ, har en hentefrist på 30 dager. Dersom ordren ikke blir hentet innen fristen vil denne bli fjernet uten refusjon.  

Selger forbeholder seg retten til å kreditere/refundere enkeltstående artikler i en betalt bestilling dersom disse er utsolgt eller av annen grunn ikke kan leveres, samtidig som de resterende artiklene i bestillingen leveres til kjøper som avtalt.

Alle innenlands utsendelser av varer som ikke er bestilt på vanlig måte via nettbutikk-løsning, eller som av andre grunner blir manuelt (per e-post, telefon el.) forespurt utsendt til kjøper vil bli belastet kr.124,- i forsendelseskostnad dersom annet ikke er spesifikt skriftlig avtalt.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Dersom kunden ber om kansellering av gjennomført bestilling forbeholder selger seg retten til å belaste kunden kroner 79,- eksklusiv merverdiavgift i administrasjonsgebyr.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Ved bestilling av varer hvor kjøper velger leveringsmetode: Hent i vår butikk, gjøres fristen gjeldende fra den dato kjøper mottar skriftlig melding om at varen(e) er klare for henting.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varen(e) fra kjøperen i en slik stand at varen(e) kan selges videre. Krav til varens stand faller bort dersom det dreier seg om defekt vare.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Nedenstående punkter er underordnet følgende: Dersom en av varene i en bestilling som inneholder flere varer ikke kan leveres, forbeholder selger seg retten til å refundere kun gjeldende enkelt(e) varer samtidig som det resterende innholdet i bestillingen leveres.

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

VIKTIG: House of Healing AS tar ikke ansvar for skader på vare som skyldes frost/minusgrader under forsendelse. Det er kjøpers eget ansvar å vurdere hvorvidt bestilling av en vare i et tidsrom hvor minusgrader/frost kan inntreffe er forsvarlig med tanke på varens art.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.


15. Annet

Det som er skrevet om urter, kroppspleieprodukter, eteriske oljer og deres medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. HOUSE OF HEALING AS tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå om man velger å benytte noen av våre produkter eller preparater. Selvmedisinering ved bruk av urter eller plantepreparater bør gjøres i samråd med lege. Varer og tjenester betegnet eller tiltenkt til magisk bruk selges kun som kuriositeter.

ORDERS ABROAD
House of Healing AS does not accept responsibility, financial or otherwise, for any orders that is seized by customs due to import regulations in other countries.
It is the buyers responsibility to make sure that any ordered items, especially herbs and herbal products, are not restricted in their country.  


Klarnas personvernerklæring


Vi i Klarna bryr oss om ditt personvern. Derfor behandler vi alltid personopplysninger på en ansvarlig måte og med ditt personvern i tankene. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Klarna Bank AB (publ) bruker dine personopplysninger når du bruker Klarnas tjenester ("Tjenestene") og blir en Klarna-bruker. Eksempler på bruk av Tjenestene våre er når du betaler med en av våre betalingsmetoder, når du kontakter oss, når du bruker nettportalen til Klarna, mobilapplikasjonen ("Klarna Appen"), eller når kontaktinformasjonen din blir automatisk utfylt i kassen til en butikk som bruker Klarna. Denne personvernerklæringen beskriver også dine rettigheter i forbindelse med vår bruk av dine personopplysninger og hvordan du kan utøve disse rettighetene.

Denne personvernerklæringen gjelder, med unntak av det som er beskrevet i Kapittel 1 under, for alle personopplysninger som Klarna behandler. Derfor er det viktig at du leser og forstår denne personvernerklæringen. 

Enkelte av våre Tjenester gir deg tilgang til innhold og funksjonalitet tilbudt av andre selskaper eller organisasjoner enn Klarna ("Tredjepartstjenester"). Dette er for eksempel tilfellet når vi linker til tredjepartssider fra våre nettsider, eller når du aksesserer tredjepartsnettsider ved hjelp av nettleseren i Klarna Appen. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for innsamling og bruk av personopplysninger i Tredjepartstjenester, og Klarna er ikke ansvarlig for slike tredjeparters behandling av dine personopplysninger.

"Vi", "vår" eller "oss" viser til Klarna Bank AB (publ), registrert i det svenske bolagsverket under organisasjonsnummer 556737-0431 og med hovedkontor lokalisert på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. I henhold til EUs personvernforordning (EU/2016/679) ("GDPR") er vi behandlingsansvarlig for de personopplysningene du gir oss eller vi samler inn om deg, og vi plikter å påse at personopplysningene blir behandlet i overensstemmelse med relevant personopplysningsregelverk.

1. Andre personvernerklæringer

Tjenestene Klarna Ident og Klarna Open Banking bruker dine personopplysninger i samsvar med det som fremgår av de respektive Tjenestenes personvernerklæringer, som presenteres for deg når du bruker disse tjenestene. Disse separate erklæringene gjelder fremfor informasjonen som er gitt her. Separate personvernerklæringer kan også gjelde for spesifikke kampanjer eller tilbud som er midlertidig tilgjengelig. I så fall blir slike separate personvernerklæringer presentert i tilknytning til kampanjene eller tilbudet.

Dersom du er ansatt i Klarna, en kandidat som søker jobb hos Klarna eller ansatt i en butikk som samarbeider med Klarna, vil øvrige personvernerklæringer gjelde for Klarnas behandling av dine personopplysninger for disse formålene, og du vil bli gitt relevant informasjon i tilknytning til din kontakt med Klarna. Også andre personvernerklæringer kan gjelde for deg. Kontakt oss ved bruk av opplysningene som fremgår av avsnitt 13 dersom du ønsker en kopi av den relevante personvernerklæringen. 

2. Hvilken informasjon bruker vi?

2.1 Informasjonen som du gir til oss

Du kan gi oss informasjon om deg selv når du bruker en av Klarnas Tjenester, velger å betale med en av Klarnas betalingsmetoder, kontakter oss eller bruker Klarna Appen. Vennligst noter deg at du kun får avgi personopplysninger som gjelder deg selv når du bruker Tjenestene. Dette for at Tjenestene skal kunne leveres korrekt.

Avhengig av hvilken Tjeneste du velger å ta i bruk, kan slike personopplysningene være:

 • Kontakt- og identitetsopplysninger: navn, fødselsdato, personnummer, tittel, faktura- og fraktadresse, e-postadresse, mobilnummer, nasjonalitet, inntekt osv.

 • Betalingsinformasjon: Kreditt- og debetkortinformasjon (kortnummer, gyldighetsdato og CVV-kode), bankkontonummer, osv.

 • Særlige kategorier av personopplysninger: Vi vil bare behandle "særlige kategorier av personopplysninger" dersom du frivillig velger å gi oss slik informasjon om deg selv. Dette gjelder informasjon som avslører religiøs, politisk eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap eller informasjon om helse, seksuell legning eller seksuell orientering. Vi kommer aldri til å etterspørre slik informasjon for å levere våre Tjenester. Det å dele slike opplysninger er helt frivillig og basert på ditt utvetydige samtykke. Vennligst se avsnitt 5 for informasjon om hvordan du kan trekke tilbake ditt samtykke.

Du kan når som helst endre din profilinformasjon, slik som din kontaktinformasjon og annen redigerbar informasjon. Dette kan enten gjøres i Klarna Appen eller ved å kontakte oss.

2.2 Informasjon vi samler inn om deg

Avhengig av hvilke Tjenester du velger å bruke kan vi samle inn følgende informasjon om deg, enten direkte eller via tredjeparter (for eksempel kredittopplysningsbyråer eller bedrageriforebyggende byråer, butikker eller offentlige databaser):

 • Kontakt- og identitetsopplysninger: navn, fødselsdato, personnummer, tittel, yrke, kjønn, faktura- og fraktadresse, e-postadresse, mobilnummer, nasjonalitet, osv.

 • Informasjon om varer/tjenester: detaljer om varene/tjenestene du har kjøpt eller bestilt, inkludert for eksempel sporingsnummer.

 • Finansiell informasjon: finansiell informasjon fra tredjeparter, slik som din inntekt, eventuelle kreditter, betalingsanmerkninger og tidligere godkjennelser av betaling og kreditt.

 • Informasjon om din interaksjon med Klarna: hvordan du bruker våre Tjenester, inkludert informasjon om utestående gjeld, kreditthistorikk og din tilbakebetalingshistorikk med Klarna; teknisk data slik som responstid på sidene, nedlastingsfeil, personlige preferanser; din tidligere kontakt med Klarnas kundeservice, osv.

 • Opptak av telefonsamtaler: vi gjør opptak av telefonsamtaler dersom du ringer vår kundeservice.

 • Informasjon om interaksjon mellom deg og butikker: din kontakt med butikker du besøker eller handler hos, slik som informasjon om du har mottatt varer eller ikke og fra hvilken type av butikk.

 • Enhetsinformasjon: for eksempel IP-adresser, språkinnstillinger, innstillinger for nettleser, tidssone, operativsystem, plattform og skjermoppløsning. For å lære mer om hvordan vi samler inn informasjon fra din enhet eller lagrer informasjon på din enhet, vennligst se avsnitt 11 nedenfor.

 • Informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister: vi kan sammenligne din informasjonen opp mot lister over personer som omfattes av sanksjoner og lister over personer som utgjør såkalte politiske eksponerte personer. Disse listene inkluderer informasjon slik som navn, fødselsdato, fødselssted, yrke eller stilling og grunnen til at de er oppført.

 • Tjenestespesifikk informasjon: for å kunne levere enkelte Tjenester kan vi samle inn og behandle ytterligere personopplysninger om deg som ikke er dekket av de overnevnte kategorier. Vennligst les avsnitt 4 nedenfor for å finne ut hvilke ytterligere personopplysninger som behandles for den respektive Tjenesten.